Tänk om utveckling satt i allas vårt DNA!

Stockholms Ledarinstitut utvecklar och genomför insatser som stärker och utvecklar organisationer, ledare och dess medarbetare. Detta gör vi huvudsakligen genom utvecklingsprogram, coaching, workshop & seminarier och föreläsningar. Vi arbetar med stora som små företag och våra uppdrag kan vara allt mellan en timmes föreläsning till omfattande samarbete kring en organisatorisk utveckling och förändring över ett antal år.

Vi tar vår uppgift på allvar och ställer höga krav på oss själva och de vi samarbetar med. För att nå konkreta och bestående resultat med utvecklingsinsatsen lägger vi stor vikt vid att förstå Er organisations och Era deltagares situation, behov och förväntningar. Detta för att bättre kunna möta Era specifika förutsättningar och så att insatsen får praktisk tillämpning i verksamheten – att deltagarna aktivt kan implementera det som behandlas.

Vi lägger också stor vikt vid en nära kontakt med Er som kund under själva projektets löptid. Detta för att kunna vara flexibla och anpassa insatsen efter omvärldens, gruppens och enskilda individers faktiska utveckling samt för att kunna samordna med organisationens övriga relevanta arenor, händelser eller processer. Allt för att förstärka utvecklingsinsatsens förutsättning till framgång.

Utvecklingsprogram
Tillsammans med våra uppdragsgivare skräddarsyr vi utvecklingsprogram som möter såväl organisationens som deltagarnas behov. Vi arbetar på alla nivåer från koncernledning till blivande chefer.  Vi genomför internationella program men har Norden som primär marknad.

Vårt ”track record” och vår erfarenhet av merparten av marknadens verktyg och metoder, ger oss flexibilitet att skapa en utmanande design efter kundens speciella förutsättningar och ambitioner.

Seminarier och workshops
När du vill få igång en process där alla känner sig delaktiga är ett seminarium följt av en riktad workshop ofta vägen dit. Via gemensamma övningar och grupparbeten kopplat till redovisningar förlöses kreativiteten med ökad målinriktning och engagemang i processen som resultat. Vi arbetar med upplevelsebaserad inlärning där man agerar, reflekterar, utvärderar, omvärderar och tar avstamp.

Föreläsningar
En bra föreläsning, skapar energi, inspiration och ger nya perspektiv. Fokusområden är ledarskapets utmaningar inom personlig ledarkommunikation, förändringsledning, strategi, feedback, medarbetarskap samt kreativitet och arbetsglädje.

Individuell coaching är en individanpassad, fokuserad och effektiv möjlighet för dig att utveckla din kompetens och potential kopplat till din yrkesroll. Insatsen anpassas efter din position, dina behov och förväntningar och sker med en för situationen, kvalificerad coach.

Gruppcoaching stärker och utvecklar gruppers förmåga att hantera utmaningar gemensamt, ökar samarbetet och förlöser den gemensamma kompetensen. Insatsens varaktighet och bredd säkerställs via ett så kallat  “train the trainer” upplägg.

Vår process består av fyra steg:

Diagnos: Via intervjuer och enkäter skapas en bild av såväl verksamhet som utmaningar. Därefter definieras en ambitionsnivå och konkreta mål med insatsen.

Design: Här fastställs vad vi behöver göra och hur vi omsätter insatsen till handling. Vi enas även kring format; modul, coaching, projekt, workshop, ”blended learning”. Vi enas om en budget för insatsen.

Leverans: Detaljupplägg klart, leveransteam, format och material på plats.

Uppföljning: Grundinsatsens utvärderas och stäms av mot uppsatta målsättningar. Repetitionsinsatser och löpande uppdrag initieras.

Stockholms Ledarinstitut har många verktyg och metoder som kan vara användbara för lärande och utveckling. Vi presenterar här några av de vi använder och välkomnar er att kontakta oss för mer information.

IDI – Interpersonal Dynamics Inventory är ett instrument som mäter det intryck en person gör på andra i sin omgivning. Resultatet, IDI-profil, som personen får är enkel och lätt att förstå. http://www.idi.se/index.asp

MBTI – Myers-Briggs Type Indicator är ett av världens mest använda personlighetstest och har över 50 års forskning bakom sig.  http://www.myersbriggs.org/my-mbti-personality-type/mbti-basics/

Individual Declaration of Leadership IDL™ – Acceptans för det personliga ledarskapets olikheter skapas med hjälp av IDL-metoden där fokus är på kommunikation av den personlig ledarfilosofi / spelregler. http://www.gross.se

360 Feedback – ger individen möjlighet att få feedback hur hon/han upplevs av sin omgivning professionellt. http://en.wikipedia.org/wiki/360-degree_feedback

Förändringens Fyra Rum -”fyrarummaren”, används för att analysera och förstå hur människor och organisationer reagerar på förändring. http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6r%C3%A4ndringens_fyra_rum

När du lyckats har vi lyckats!

Vad behöver du?

Effektiva team med energi och fokus där resultat skapas på riktigt? Team där vi tillsammans bygger förtroende och energi genom verktyg som tydligt ledarskap, feedback, balanserad kommunikation och allt annat som behövs?

Fråga våra kunder om våra ledarutvecklingsprogram, workshops, föreläsningar och coachningsinsatser så ser du att vi håller vad vi lovar. Vi är dessutom krångelfria och trevliga att ha att göra med.

Thomas Gross
”Företags och organisationers förändrings & utvecklingsbenägenhet var förr ett framgångsrecept; år 2024 är det en överlevnadsfaktor. Ledningen lyckas först då cheferna når fram personligen och medarbetarna både förstår och köper budskapen. Inga budskap säljer sig själva; ingen ledare heller…” Läs mer…

Johan Nordenfelt
”En fungerande feedbackkultur är ett snabbt sätt att utveckla organisationen och öka lönsamhet, kundnytta och skapa goda relationer. Störst effekt ligger i att öka de beteenden som är önskvärda och går i linje med organisationens mål.” Läs mer…

Video om vikten av Feedback

Gunnar Åkesson
Hur svårt kan det vara? Så tänker kanske många om utmaningen att få affärsstrategin att samspela med organisationen och dess medarbetare. Att de är kommunicerande kärl betyder att ledarskapet behöver fokusera på flera dimensioner i verksamhetsutveckling. Samtidigt. Inte antingen eller. Utan både och. Som ledare prövas denna balansgång varje dag. Läs mer…

Lars ”Freddy” Fredriksson
Vi är alla som barn. Vi gör inte som chefen säger, vi gör som chefen gör. För att göra skillnad behöver ledare utveckla smittsamma beteenden som hjälper oss att fokusera på rätt saker. Rätt saker är det som är affärskritiskt. Här börjar varje effektiv ledarutvecklingsinsats. Här börjar vi! Läs mer…

Gunnar Ekman
Bra ledarskap, positiv energi, och en tydlig gemensam riktning ger inte bara organisationen bra resultat. Det ger också friska människor. Klicka, läs mer och låt mig hjälpa till.

Utveckling finns naturligt i vårt DNA.

Utmaningen är att hålla den levande!